Wat gebeurt er met de medische gegevens na verstrekking door de behandelaar?

De commissie brengt vervolgens een advies aan de Officier van Justitie uit over de aanwezigheid en de bruikbaarheid van behandelgegevens die relevant kunnen zijn voor de advisering omtrent een mogelijke gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens. Als de Officier van Justitie de medische gegevens wil gebruiken voor aanvullend onderzoek door deskundigen van het Pieter Baan Centrum, dient hij daartoe een machtiging te vorderen bij de Penitentiaire Kamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De Penitentiare Kamer behandelt onder meer hoger beroep zaken inzake verlenging van terbeschikkingstellingen. De Officier van Justitie noch de Penitentiaire Kamer krijgt de beschikking over de door de behandelaar verstrekte medische gegevens. De Penitentiaire Kamer beoordeelt vervolgens of de medische gegevens aan de deskundigen van het Pieter Baan Centrum mogen worden verstrekt. De medische gegevens blijven onder de commissie, totdat de Penitentiaire Kamer een beslissing heeft genomen. Indien de Penitentiaire Kamer besluit tot verstrekking van de medische gegevens aan de deskundigen van het Pieter Baan Centrum, verstrekt de commissie alleen die medische gegevens die de commissie in haar advies als bruikbaar heeft aangemerkt aan de deskundigen van het Pieter Baan Centrum. Na verstrekking van de gegevens aan de deskundigen van het Pieter Baan Centrum vernietigt de commissie de gegevens. De commissie informeert de behandelaar zowel over de verstrekking als over de vernietiging van de gegevens.