Privacy

De AGWO verwerkt persoonsgegevens bij het uitvoeren van haar taak. Het is van belang dat dit zorgvuldig gebeurt. Op deze pagina leest u welke gegevens de AGWO verwerkt. Tevens vindt u hier informatie over de beveiliging, de bewaartermijn en de wijze waarop er op deze site wordt omgegaan met de verwerking van persoonsgegevens.

Privacybeleid AGWO

De AGWO verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van haar taak op grond van artikel 2.1 van het Besluit Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi, te weten: het adviseren van de officier van justitie over de aanwezigheid en de bruikbaarheid van persoonsgegevens betreffende een mogelijke gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens van een weigerende observandus tijdens het begaan van het strafbare feit waarvan hij wordt verdacht. De AGWO verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). De AGWO heeft de verwerking van de persoonsgegevens en de doeleinden daarvan gemeld bij de Functionaris Gegevensbescherming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Soorten persoonsgegevens

Vanuit de invulling van haar taak verwerkt de AGWO gewone persoonsgegevens, zoals naam en geboortedatum, en bijzondere persoonsgegevens, zoals medische en strafrechtelijke gegevens.

Beveiliging

De AGWO verwerkt persoonsgegevens in een beveiligd digitaal systeem en heeft de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op de Rijksbrede normenkaders die opgenomen zijn in de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR:2017).

Bewaartermijn

De AGWO bewaart de persoonsgegevens in overeenstemming met de termijnen zoals is vastgelegd in de Archiefwet 1995.

De AGWO vernietigt de behandelgegevens over de verdachte zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen negentig dagen na:

  • Mededeling van de officier van justitie dat er geen vordering zal worden ingediend bij de penitentiaire kamer.
  • Ontvangst van een bericht van de officier van justitie dat een afwijzende beschikking van de penitentiaire kamer onherroepelijk is geworden.
  • Verstrekking van de (bruikbare) gegevens aan de rapporteurs.

De AGWO stelt de behandelaar die de behandelgegevens heeft verstrekt op de hoogte van de vernietiging ervan.

Verwerking persoonsgegevens website

Deze website gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Gebruik persoonsgegevens voor opsporing

Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor opsporing. Bijvoorbeeld als u via deze site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.