Heeft verstrekking van behandelgegevens tuchtrechtelijke gevolgen?

De behandelaar verstrekt het behandeldossier op grond van een wettelijke plicht, die staat beschreven in artikel 37a lid 6 Wetboek van Strafrecht. Met deze wettelijke plicht wordt het beroepsgeheim doorbroken dat op een behandelaar rust op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. Met het verstrekken van het behandeldossier voldoet de behandelaar dus aan een wettelijke plicht. Om deze reden kan hij niet tuchtrechtelijk, strafrechtelijk of civielrechtelijk worden aangesproken op schending van het beroepsgeheim. Wel kan de behandelaar tuchtrechtelijk worden aangesproken als hij het behandeldossier niet, niet volledig of niet tijdig verstrekt aan de AGWO.