Welke waarborgen voor privacy gelden er bij de Regeling Weigerende Observandi?

De regeling wordt niet standaard ingezet in alle gevallen van een weigerende verdachte, maar alleen in die gevallen waarin alternatieve – minder ingrijpende – maatregelen niet afdoende zijn gebleken om tot een zorgvuldig oordeel te komen omtrent de aanwezigheid van een geestesstoornis en de wenselijkheid van of noodzaak voor het opleggen van een tbs-maatregel. De regeling kent de nodige procedurele en juridische waarborgen. De regeling kan alleen worden ingezet in geval van zeer ernstige misdrijven, de gegevens worden alleen verwerkt door de leden van de multidisciplinaire commissie en de rapporteurs, de gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor het opstellen van een aanvullende rapportage over de mogelijke aanwezigheid van een geestesstoornis bij de verdachte, die ter observatie opgenomen is geweest in een daartoe bestemde inrichting zoals het Pieter Baan Centrum, en er is sprake van een rechterlijke toets in twee instanties. Een zeer belangrijke waarborg is daarnaast gelegen in de onafhankelijke multidisciplinaire commissie, die beoordeelt of er medische gegevens beschikbaar zijn en die adviseert over de bruikbaarheid daarvan voor het opstellen van de aanvullende rapportage over de verdachte.