Welke waarborgen voor privacy gelden er bij de Regeling Weigerende Observandi?

De regeling kent de nodige procedurele en juridische waarborgen. Zo wordt de regeling niet standaard ingezet in alle gevallen waarbij een verdachte medewerking aan gedragsdeskundig onderzoek weigert. De regeling wordt alleen toegepast als er sprake is van een verdenking van een ernstig misdrijf dat is gericht tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen, alternatieve -minder ingrijpende- maatregelen niet afdoende zijn gebleken om tot een zorgvuldig oordeel te komen over de aanwezigheid van een geestesstoornis of een gebrekkige ontwikkeling bij de verdachte en het mogelijk vereist is om een tbs-maatregel op te leggen om het gevaar dat van de verdachte uit gaat af te wenden. Daarnaast worden de behandelgegevens alleen verwerkt door de AGWO en de rapporteurs en mogen de gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het opstellen van een aanvullende rapportage over de mogelijke aanwezigheid van een geestesstoornis bij de verdachte. Bovendien moet de verdachte klinisch zijn geobserveerd in een daartoe bestemde inrichting, zoals het Pieter Baan Centrum, voordat de regeling kan worden toegepast. Voorts is er sprake van een rechterlijke toets in twee instanties en een zeer belangrijke waarborg is tot slot gelegen in de onafhankelijke multidisciplinaire commissie (AGWO), die beoordeelt of er gegevens over de geestvermogens van de verdachte beschikbaar zijn en die adviseert over de bruikbaarheid daarvan voor het opstellen van een aanvullende rapportage over de verdachte. Op de pagina Over de wet- en regelgeving leest u meer over de context en het doel van de regeling en u leest er meer over de waarborgen waarmee de regeling is omkleed.

De AGWO verwerkt persoonsgegevens van de verdachte overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensverwerking (UAVG). Op de pagina Privacy vindt u meer informatie over de wijze waarop de AGWO gegevens verwerkt.